Program 500+

Od dnia 18 kwietnia 2016 roku wnioski dotyczące PROGRAMU 500+ można pobierać i składać w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 23 w Halinowie.

 

 

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizacje Programu „Rodzina 500+”  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie gminy Halinów będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Spółdzielcza 1.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016r., z wyrównaniem od kwietnia 2016r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do dnia 1 lipca 2016r. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze w  wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Osoba samotnie wychowująca nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świadczenie wychowawcze. Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie musi zatem wykazywać drugiego rodzica w składzie rodziny i nie dołącza do wniosku informacji o jego dochodach.   Dokumenty które należy dołączyć do wniosku

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wsparcie w ramach programu będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Będą mogli ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Informujemy, że w przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają infolinie oraz strony:

Infolinia krajowa: 22 – 529-06-68

Infolinia województwa mazowieckiego : 22 – 695-71-22

Informacja na stronie urzędu wojewódzkiego

Najczęściej zadawane pytania